นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ถูกเก็บและใช้งานบนเว็บไซต์ webmonsterlab.com รวมถึง Subdomain ทั้งหมดภายใต้ Domain Name และเว็บไซต์ kanchitadesign.com รวมถึง Subdomain ทั้งหมดภายใต้ Domain Name ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านให้กับเรา ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA หรือ Personal Data Protection Act) โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา รายละเอียดดังนี้

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุไปถึงตัวบุคคลนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ทั้ง ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, วันเกิด, เพศ, การศึกษา, อาชีพ, รูปถ่าย, ข้อมูลทางการเงิน และรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอีกด้วย แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลของนิติบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือ Sensitive Personal Data คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลด้านสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ใบรับรองแพทย์) และข้อมูลอื่น ๆ ที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ webmonsterlab.com และ kanchitadesign.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์/เรา”) จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ใช้บริการต่าง ๆ กับทางเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน) อย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการของเรา ดังนี้

  1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด เป็นต้น
  2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
  3. ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมที่ท่านดำเนินการ รวมถึงความสนใจต่าง ๆ ของท่าน
  4. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน เช่น หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการของเรา หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบแลการบริการจะไม่สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์ โดยทางเว็บไซต์ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (การยอมรับคุกกี้) การใช้งานเว็บไซต์ (หากท่านปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะคุกกี้ที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้สมบูรณ์) การติดต่อผ่านทุกช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การสมัครสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ เช่น กดถูกใจ แสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบ เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านในขณะที่ท่านสำรวจเว็บไซต์ คุกกี้ที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามความจำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ช่วยเราวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น และท่านยังมีตัวเลือกในการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ แต่การเลือกไม่ใช้คุกกี้บางตัวอาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

  1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและการตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ โดยจะนำมาใช้ปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน การนำเสนอเนื้อหาและบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องมือที่เว็บไซต์ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ Google Search Console และ Google Analytics
  2. เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับท่าน
  3. เพื่อให้บริการแก่ท่าน

เว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดในเชิงพาณิชย์หรือการขายข้อมูล และจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านเป็นกรณีพิเศษ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น

เว็บไซต์อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของทางเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่ได้รับการว่าจ้างจากทางเว็บไซต์ให้ช่วยเหลือสนับสนุนการให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและชื่อโดเมน ผู้ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการรูปภาพลิขสิทธิ์ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ทางเว็บไซต์จะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

เว็บไซต์อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ โปรแกรมจัดการเว็บโฮสติ้งและชื่อโดเมน โปรแกรม WordPress รวมถึงปลั๊กอินที่เชื่อมต่อกับโปรแกรม WordPress

นอกจากนี้ เว็บไซต์อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการและติดต่อสื่อสาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในทุกช่องการติดต่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล LINE ID และข้อความที่ติดต่อ เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการให้บริการและเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์กับท่านเท่านั้น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเว็บไซต์ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คุกกี้) ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และบันทึกเก็บไว้เป็นเวลา 11 เดือน เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้ได้ด้วยตัวเอง โดยเลือกยินยอมทั้งหมด เลือกยินยอมเฉพาะบางส่วน หรือเลือกปฏิเสธ โดยเข้าไปที่ปุ่ม ตั้งค่าคุกกี้

และท่านยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ลบหรือบล็อกคุกกี้ รวมถึงการล้างแคชได้ด้วยตัวท่านเอง (โปรดศึกษาวิธีการตั้งค่าจากผู้ให้บริการเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน)

สำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการและเพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน ทางเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการรับบริการของท่าน และหลังจากสิ้นสุดการรับบริการของท่านต่อไปอีก 2 ปี

ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป เว็บไซต์จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม, สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฏหมาย

ท่านสามารถติดต่อทางเว็บไซต์เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน

หากพบการรั่วไหมของข้อมูล ทางเว็บไซต์จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบภายใน 72 ชั่วโมง

ช่องทางติดต่อ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

น.ส. กัญญ์ชิตา วริทธิ์ทินานนท์
Line ID : yuikanchita
เบอร์โทร : 093-649-5544
อีเมล : hello.kanchita@gmail.com